16 พ.ย. 2562

กิจกรรมช่วยเหลือเพื่อสังคม


 

กิจกรรมช่วยเหลือเพื่อสังคม

           กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร สามารถเข้าร่วมพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน โดยองค์กรคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาทีมงานเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมโดย ให้พนักงานคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดง ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น

 

 

...
...
...
...
...
...
© Copyright 2023 ECHO AUTOPARTS (THAILAND) CO., LTD. All rights reserved. | นโยบายความเป็นส่วนตัว